Ogólne Warunki Sprzedaży

Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez CONCEPTUAL Michał Ornowski, zwanym dalej Sprzedawcą.
 2. OWS odnoszą się do wszystkich umów sprzedaży, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej, np. przez zawarcie osobnej umowy w formie pisemnej.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie pisemnego zamówienia, złożonego Sprzedawcy przez Kupującego.
 4. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie Kupującego. Ich treść stanowi załącznik do pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.

Informacje o towarach

 1. Wszystkie dane techniczne dotyczące oferowanych towarów – dostępne w katalogach i materiałach reklamowych, mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Sprzedawca zapewnia, że oferowane towary produkowane są zgodnie z normami europejskimi i krajowymi, posiadają stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

Oferta i zamówienie towaru

 1. Ceny ofertowe są wiążące w okresie podanym w ofercie.
 2. Ceny ofertowe nie zawierają 23% podatku VAT, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.
 3. Przedstawiona oferta stanowi jedynie propozycję i zaproszenie do złożenia wiążącego zamówienia.
 4. Złożone przez Kupującego zamówienie powinno zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące zamawianego towaru w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji.
 5. Złożenie zamówienia bez istotnych, pełnych informacji, skutkujące dostawą towaru niezgodnego z indywidualnymi potrzebami Zamawiającego, nie stanowi podstawy do odmowy przyjęcia towaru i złożenia reklamacji.
 6. Koszty dostawy oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie przy przyjęciu zamówienia.
 7. Sprzedawca ma prawo pobrać od Kupującego zadatek w wysokości co najmniej 50% wartości zamówienia. Pobrany zadatek zostanie rozliczony przy odbiorze końcowym zamówionego towaru.
 8. Udzielenie przez Sprzedawcę rabatu wymaga pisemnego potwierdzenia.

Odbiór i dostawa towaru

 1. Odpowiedzialność za towar przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego w momencie dokonania rozładunku i ewentualnych usług dodatkowych.
 2. Sprzedawca dostarczając towar pod wskazany przez Zamawiającego adres dostawy, ma prawo uznać, że odbiór towaru dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego.
 3. Kupujący zobowiązany jest skontrolować dostarczony towar pod względem ilości, jakości oraz zgodności ze złożonym zamówieniem, w momencie jego odbioru i podpisać dokument potwierdzenia dostawy.
 4. W przypadku zastrzeżeń, braków czy uwag, Kupujący zobowiązany jest je wskazać i dokonać właściwych adnotacji na druku potwierdzenia dostawy.
 5. Przyjęcie przez Kupującego faktury końcowej lub/i podpisanie przez Kupującego druku potwierdzenia dostawy bez zgłoszenia zastrzeżeń, braków czy uwag, oznacza prawidłowe dostarczenie towaru.
 6. Jeśli dokonanie opisanej wyżej kontroli w momencie dostawy jest niemożliwe, osoba odbierająca towar jest zobowiązana sprawdzić przynajmniej jego ilość i brak widocznych z zewnątrz uszkodzeń. Prawidłową kontrolę Kupujący zobowiązany jest przeprowadzić natychmiast, kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej z chwilą rozpakowania towaru i przed rozpoczęciem jego użytkowania, przy czym ewentualne zastrzeżenia powinny być zgłoszone Sprzedającemu bezzwłocznie.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zamówienia, jeżeli opóźnienie nie wynika z jego wyłącznej winy.

Informacje o gwarancji

 1. CONCEPTUAL Michał Ornowski udziela na zakupiony towar rękojmi na zasadach ogólnych.
 2. Gwarancja jakości udzielana jest przez producenta danego towaru na okres do dwóch lat.
 3. Gwarancja obejmuje wady fabryczne produktu oraz usterki wynikłe z błędów konstrukcyjnych, złego wykonania lub wad wynikających z użytych materiałów.
 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania produktów w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, wymogami i zaleceniami zawartymi w instrukcji użytkowania oraz wynikających z naturalnego zużycia.
 5. Gwarancja nie obejmuje produktów wymontowanych z miejsca pierwotnego montażu i powtórnie zamontowanych w innym miejscu.

Składanie i załatwianie reklamacji

 1. W celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać pisemną informację o ujawnionej wadzie (usterce) na adres mailowy lub pocztowy CONCEPTUAL Michał Ornowski
 2. Informacja, o której mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie niezwłocznie przekazana producentowi towaru, któremu przysługuje prawo do oceny zasadności zgłoszonej reklamacji i swobodnego wyboru sposobu naprawy.
 3. Wady (usterki) towaru ujawnione w okresie gwarancyjnym i uznane za zasadne, będą usuwane przez producenta towaru podlegającego procedurze reklamacyjnej.

Warunki płatności

 1. Kupujący wraz ze złożeniem potwierdzonego pisemnego zamówienia, zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy zadatek w wysokości co najmniej 50% wartości zamówienia, co potwierdzone zostanie wystawioną przez Sprzedającego fakturą.
 2. Zapłata zadatku, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, niezbędna jest dla rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia. Czas oczekiwania przez Kupującego na towar określony w zamówieniu będzie liczony od tej daty.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy pozostałej kwoty wartości zamówienia przed dokonaniem odbioru towaru określonego w zamówieniu, co potwierdzone zostanie wystawioną przez Sprzedającego fakturą.
 4. Po dokonaniu odbioru towaru zgodnie z postanowieniami niniejszych OWS, Sprzedający wystawi fakturę końcową.
 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki z tego tytułu, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
 6. Jeżeli zwłoka w płatności się przedłuża, Sprzedawca zastrzega sobie prawo, po uprzednim pisemnym wezwaniu Kupującego i wyznaczeniu mu kolejnego terminu, do anulowania zamówienia z winy leżącej po stronie Kupującego i odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku opóźnienia w odbiorze zamówionego towaru przekraczającego 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że nie zostało ona zawinione przez Sprzedawcę, Sprzedawca będzie magazynował towar na koszt i ryzyko Kupującego.

Zakres odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy związana z przyjęciem zamówienia i jego realizacją ogranicza się jedynie do wysokości wartości zamówienia, nie obejmując szkód dotyczących spodziewanych korzyści, czy utraconego zysku.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za przydatność dostarczonego zgodnie z zamówieniem towaru do pożądanego przez Kupującego celu.
 3. Pisemne potwierdzenie zamówienia przez Kupującego, jest równoznaczne z zawarciem przez strony wiążącej umowy, wobec czego skutkuje także niemożnością odwołania lub rezygnacji z zamówienia z uwagi na błędne wskazanie przez Kupującego cech jakościowych i ilościowych zamawianego towaru lub stwierdzenie braku przydatności zamówionego towaru. Jednakże, dostosowanie zamówienia do oczekiwanego przez Kupującego wyobrażenia, będzie możliwe po podpisaniu aneksu do zamówienia określającego m.in. dodatkową opłatę, stanowiącą koszt dostosowania towaru do zamówienia.
 4. Niezależnie od powyższych zapisów, do momentu realizacji przedmiotu zamówienia, Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, za zapłatą całości umówionej ceny.

Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w chwili zapłaty na rzecz Sprzedawcy pełnej wartości towaru.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie dopuszcza cesji praw wynikających z zawartej umowy lub złożonego zamówienia, na rzecz osób trzecich bez jego pisemnej zgody.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami sprzedaży mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.